Triplan Oy:s dataskyddsbeskrivning

Triplan Oy är ett företag i Tavastehus som planerar, implementerar och underhåller programvaror för ärende-, dokument- och arkivhantering i synnerhet för den offentliga förvaltningens behov.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig: Triplan Oy

FO-nummer: 2628857-5

Kontaktuppgifter för dataskyddsärenden: helpdesk@triplan.fi eller Kasarmikatu 23 A, 13100 TAVASTEHUS.

2. Person som sköter registerärenden och dataskyddsombud

Kontaktuppgifter:

Kontaktuppgifter:

VD Asko Laine, tfn 03 647 4460.

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@triplan.fi.

3. Registrets ändamål

Vi använder uppgifterna för att upprätthålla kundrelationen och utveckla våra produkter. Vi samlar in uppgifter om användare som registrerat sig på våra kundsidor för att identifiera kunderna och hantera användarrättigheter.

4. Grund för insamling och behandling av uppgifter

Kunduppgifter samlas in och behandlas med kundens samtycke.

5. Registerinnehåll

Organisationens namn, personens namn, e-postadress, telefonnummer, användarsignum och lösenord.

6. Lagringstid för uppgifter

Uppgifterna lagras så länge de behövs för att sköta en kundrelation eller utveckla kundtjänsten.

7. Regelmässiga uppgiftskällor

Till registret samlar vi in uppgifter från personen själv och även med hjälp av analysverktyget Google Analytics.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överlåtelse av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter lämnas normalt inte ut utanför företaget.

9. Användning av kakor (cookies)

På vår webbplats använder vi den s.k. cookie-funktionen, eller kakor. En webbkaka är en liten textfil som sänds till en användares dator och sparas där för att den som underhåller webbsidorna ska kunna känna igen dem som ofta besöker sidorna, underlätta inloggning för besökarna och sammanställa information om besökarna. Med hjälp av den här informationen kan vi kontinuerligt förbättra innehållet på våra sidor. Kakorna skadar inte en användares dator eller filer. Vi använder dem för att kunna erbjuda våra kunder information och tjänster som motsvarar varje kunds individuella behov.

Om en användare som besöker våra webbsidor inte vill att vi ska få ovanstående information med hjälp av kakor, kan hen stänga av kakorna i webbläsarprogrammet. Om du inte vill att kakor ska lagras på din enhet, kan du ändra webbläsarens inställningar så att den vägrar ta emot kakor (s.k. incognito- eller private browsing-läge). Det här kan man göra antingen innan man använder tjänsterna eller medan man använder en tjänst.

Det är dock bra att komma ihåg att kakorna kan vara nödvändiga för att vissa av de sidor vi upprätthåller och tjänster vi tillhandahåller ska fungera.

10. Databehandling och -skydd

Uppgifterna överförs via en säker anslutning (SSL). Elektroniska uppgifter skyddas av en brandvägg, användarsignum och lösenord. Endast de som arbetar för en personuppgiftsansvarig och behöver informationen för att utföra sina arbetsuppgifter har rätt att använda den. Uppgifterna lämnas inte ut utanför Triplan Oy.

11. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat individuellt beslutsfattande (artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning) sker inte.

12. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

  • kontrollera vilka uppgifter som har införts om hen i personregistret,
  • kräva att felaktiga eller föråldrade uppgifter rättas eller raderas eller att uppgifterna överförs från ett system till ett annat,
  • begränsa eller invända mot behandlingen av hens uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning,
  • återkalla sitt tidigare samtycke till behandling av uppgifterna,
  • förbjuda användning av hens uppgifter för direktmarknadsföring.

Man kan vid behov skicka sin begäran till Triplan Oy på adressen helpdesk@triplan.fi. Vi svarar inom den tid som fastställts i dataskyddsförordningen, dvs. inom en månad.

13. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

En person har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, dvs. dataombudsmannen. Läs mer på ombudsmannens webbplats:

Anmälan till dataombudsmannen.