Kärnan i våra lösningar för ärende-, dokument- och arkivhantering är de SÄHKE2-certifierade systemen. Runt dessa har vi skapat olika uppgiftsbaserade användargränssnitt för att underlätta produktion, administration och utnyttjande av informationen. Vår målsättning är att erbjuda användarna verktyg som är lätta att använda, och som stöder just användarens egna arbetsuppgifter. Vår rollbaserade lösning innehåller också användargränssnitt för de användargrupper som i sitt arbete behöver verktyg för administration av omfattande helheter. Bekanta dig närmare med vårt utbud nedan!

Ärende- och dokumenthantering (SÄHKE2-sertifioitu)

Med Tweb ärende- och dokumenthanteringssystem kan man förutom myndigheters diarium och dokument administrera också avtal och andra specialdokument. Programmet innehåller många olika egenskaper som stöd för användet. Som exempel kan nämnas att skicka och ta emot uppdrag, alarmfunktioner samt möjlighet att ange vikarie för sina uppgifter. Tweb är ett SÄHKE2-certifierat operativt system.

 • Ärende- och dokumenthantering samt hantering av dokumenten under hela deras livscykel
 • SÄHKE2-certifierat
 • Uppfyller de krävande specialbehoven som finns inom offentlig förvaltning
 • Öppna gränssnitt

Informationsstyrning (SÄHKE2-sertifioitu)

Med hjälp av WebArkki informationsstyrningssystem upprätthåller man Informationsstyrningsplanen (ISP). Med programmets hjälp kan man styra ärende- och dokumenthanteringssystemet samt övriga, tredje parts system. WebArkki gör organisationens informationshantering snabbare och enklare. WebArkki är ett SÄHKE2-certifierat informationsstyrningssystem.

 • Uppgörande och underhåll av Informationsstyrningsplanen
 • SÄHKE2-certifierat
 • Styr informationens uppkomst, förvaring och förstörande
 • Öppet gränssnitt

Elektronisk arkivering (SÄHKE2-sertifioitu)

Triplan Arkisto gör det möjligt att bilda ett elektroniskt centraliserat förvaringssystem för organisationen. Via förvaringssystemets öppna gränssnitt kan de operativa systemen arkivera sitt material. Via gränssnittet är det också möjligt att bläddra i materialet. Triplan Arkisto är ett SÄHKE2-certifierat förvaringssystem.

 • Elektronisk arkivering och dess hantering under hela livscykeln
 • SÄHKE2-certifierat
 • Uppfyller kraven för långtidsförvaring samt för överföring till system för centraliserad varaktig förvaring.
 • Öppna gränssnitt

Våra övriga lösningar

Skapa strukturerad information

 • Valmu-systemet erbjuder ett enkelt sätt att skapa strukturerade dokument. Blankettbottnarna, som kan skräddarsys efter kundens behov, stöder kundorganisationens processer. Bottnarna kan utrustas med en funktionslogik, som gör att systemets funktioner styrs av de val som användaren gör i blanketten.

Digitaliserad möteshantering

 • Man kan digitalisera möteshanteringen, ända från uppgörande av föredragningslistan till mötesförfarande och publicering. Med hjälp av Valmu-systemet är uppgörandet av dokument för beslutsfattandet användarvänligt och enhetsoberoende. Triplan Portal applet-helhet erbjuder verktyg för smidigt genomförande av möten, både för förtroendevalda och mötessekreterare. Appleterna möjliggör bland annat omröstningar, anteckningar och diskussionsområden samt administration av anföranden.

Lösningar för elektronisk underskrift

 • Elektronisk underskrift förutsätter ofta stark autenticering, vilket kan göras med externa tjänster, så som suomi.fi -portalen eller genom att använda smartkort. Triplans lösning för elektronisk underskrift har de senaste åren utvecklats för att stöda förutom dessa ovan nämnda lösningar, också organisationscertifikat. Den nyaste egenskapen är integrering till Visma Sign -signeringstjänst.

Register över förtroendevalda och bindningar

 • WebLumu register över förtroendevalda innehåller funktioner för omfattande administration av uppgifter om förtroendevalda, organ, ledande tjänsteinnehavare och uppgifter om bindningar. Med hjälp av Silmu-meddelande om personuppgifter kan man digitalisera också processen med att samla in de förtroendevaldas uppgifter. Med hjälp av Publicering-systemet kan man publicera uppgifterna på internet.

Avtalshantering

 • Tilläggsdelen Avtalshantering baserar sig på Twebs grundfunktioner och erbjuder således möjlighet att hantera både ärenden och dokument i anslutning till avtal. För avtalen kan man utnyttja olika metadata helheter, antingen enligt olika typer av avtal eller gemensamma. I Avtalshantering ingår omfattande rapportering och uppföljning (alarm).

Elektroniska tjänster och blankett-tjänster

 • Elektroniska tjänster erbjuder möjlighet att sköta ärenden inom organisationen eller via internet. Tjänsten kan förverkligas med hjälp av elektroniska blanketter, där önskade obligatoriska uppgifter eller formatet på ifyllt innehåll kan styras.

Rapportering och ledningens verktyg

 • Det browserbaserade rapporteringsverktyget Okra ger möjlighet att skapa omfattande kundspecifika- och standard-rapporter. Användaren kan själv skapa rapportmodeller och spara dem, samt dela dem med andra användare. För ledningens behov finns dessutom Triplan Portals olika appleter, så som vyer över behandlingstider och andra statistikuppgifter.

Integreringslösningar

 • Målsättningen med det produktifierade, öppna och dokumenterade servicegränssnittet är att möjliggöra integrering av externa system i Triplans lösningar. Som arkitektur kan kunden/implementeraren välja SOAP- eller REST-gränssnitt. Med hjälp av gränssnittet har redan flera tiotals tredje parts systemintegreringar till Triplans system förverkligats.